µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ > ²úƷչʾ > ²úÆ·Ïêϸ

  SSTϵÁÐÖÐƵ½»Á÷´Å¿Ø½¦ÉäµçÔ´

  SSTϵÁÐÖÐƵ´Å¿Ø½¦ÉäµçÔ´¹¤×÷ÓÚ¶þ¼¶¸ßƵ±ä»»Ä£Ê½£¬½»Á÷ÕýÏÒÊä³ö¡£µçÔ´Êä³öƵÂÊÉèΪµäÐ͵Ä40KHZ¡£ÖÐƵ½¦ÉäµçÔ´ÒÔÁ½¸ö½¦Éä°Ð×÷Ϊ¸ºÔØ£¬Á½¸ö°Ð½»Ì湤×÷£¬Òò´Ë½¦Éä°ÐÒ»¸ö½¦ÉäÖÜÆÚÄÚÒ»°ëÒÔÉϵÄʱ¼äΪ·´Ïòµçѹ½ØÖ¹½¦É䣬ʹ°Ð²Ä±íÃæ»ýÀÛµçºÉÓеĵ½³ä·Öй·Åʱ£¬ÓÐÀûÓÚÒÖÖưвĻ¡¹â·Åµç¼°±íÃæÖж¾£¬ÌرðÊÊÓÃÓÚ·´Ó¦Ä¤²ã»·¾³Ê¹Óá£

  µçÔ´¹¦ÂÊ·¶Î§                        10-120KW

  ÊäÈëµçÔ´                            AC380VÈýÏàËÄÏßÖÆ50-60HZ¡À10£¥

  Êä³ö·½Ê½                            ½»Á÷ÕýÏÒ²¨

  Êä³öƵÂÊ                            40KHz

  Êä³öµçѹ                            ¿ÕÔØ1000V[ÓÐЧֵ]

  Ãð»¡Ê±¼ä                            ¡Ü3uS

  Êä³öµçÁ÷Îȶ¨ÂÊ                      0.25£¥

  ÀäÈ´·½Ê½                            2-10KW·çÀä 10-120KWË®Àä

  ʹÓû·¾³                            »·¾³ÎÂ¶È 0-40¡æ

                                      »·¾³Êª¶È Ïà¶Ôʪ¶È¡Ü85£¥

                                      ¿ÕÆøÇå½à ÎÞ·Û³¾ ÎÞ¸¯Ê´ÐÔÒ×ȼÐÔÆøÌå ͨ·çÁ¼ºÃ

  ÀäÈ´Ë®                              Çå½à ²»º¬¿óÎïÖʼ°ÆäËû¿ÉÈÜÐÔÎïÖÊ

                                      Ë®Î 20-30¡æ

                                     Ñ¹Á¦ 0.15¡À0.05Mpa

  Êä³öÌØÐÔ                            Ä£ÄâRS485/RS232

  ˵Ã÷£ºµçÔ´µÄÊä³öÌØÐԿɸù¾ÝʹÓÃÐèÒª×÷ÏàÓ¦µ÷Õû
  << ·µ»Ø